“สุขภาพ” แบ่งออกได้เป็นกี่มิติ ไปดูกัน

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “สุขภาพ” เอาไว้ว่า หมายความถึง สภาวะที่ร่างกาย และจิตใจมีความสมบูรณ์พร้อมมากเพียงพอที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยสุขภาพนั้น สามารถแบ่งออกได้หลากหลายมิติ ซึ่งหลัก ๆ แล้วก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ได้แก่…

Continue Reading →