คุณรู้จักกับคำว่า “บริการสุขภาพ” ดีแค่ไหน?

เชื่อว่าใครหลาย ๆ คน รู้จักกับคำว่า “บริการสุขภาพ” กันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย เพราะโดยทั่วไปแล้วนั้น ตั้งแต่แรกเกิด เราทุกคนล้วนเคยผ่านการใช้บริการสาธารณะสุขในสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่มากันแล้วอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามบทความนี้จะทำให้คุณผู้อ่านทุกท่านเข้าใจกับคำว่า “บริการสุขภาพ” ให้ดีมากยิ่งขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว บริการสุขภาพ คือ การจัดการทางด้านสาธารณะสุขในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการหรือการให้บริการทางด้านการแพทย์ เพื่อมุ่งเน้นในการให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในด้านของสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อช่วยยกระดับให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น คำว่า บริการ หมายรวมถึงการป้องกัน การรักษา การส่งเสริม ตลอดจนการฟื้นฟูให้สุขภาพของประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากใครยังนึกภาพไม่ออก เราไปดูรายละเอียดของการให้บริการทางด้านสุขภาพในแต่ละด้านกันเลยดีกว่า

1.การป้องกันสุขภาพ คือ พฤติกรรมบางอย่างที่ทำไปเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ร่างกายเกิดความอ่อนแอ เช่น การหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ไม่ว่าจะเป็น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การสำส่อนทางเพศ จนอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยได้ในที่สุด หรือการรู้จักดูแลตัวเองอยากถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ การหมั่นออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น นอกจากนี้การป้องกันโรค ป้องกันสุขภาพยังสามารถทำได้อีกหลากหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น การรับวัคซีน การตรวจคัดกรองหรือการหมั่นเข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

2.การรักษาสุขภาพ คือ การที่ผู้ป่วยผ่านการวินิจฉัยของแพทย์มาแล้ว ว่าร่างกายเกิดความผิดปกติ มีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้น ซึ่งการรักษาสุขภาพ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ การรักษาพยาบาลนั่นเอง โดยการรักษาพยาบาล สามารถแบ่งออกได้เป็น การดูแลในขั้นเบื้องต้น กล่าวคือหากเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้ป่วยอาจจะไปอนามัยใกล้บ้าน หากเป็นการดูแลฉุกเฉิน อันเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุร้ายแรง ก็อาจจะต้องโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับเรื่องโดยเฉพาะ เพื่อที่จะสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที และหากเป็นการรักษาพยาบาล แบบการดูแลเป็นพิเศษ มักจะเกิดการให้บริการในโรงพยาบาล ที่มีการเจ็บป่วยร้ายแรง หรือโรคที่เป็นเรื้อรัง ซึ่งการดูแลขั้นนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งกรณีที่รักษาโดยตรงตั้งแต่แรก หรือเป็นกรณีถูกส่งต่อ ๆ กันมาจากโรงพยาบาลขนาดเล็กกว่า เป็นต้น โดยขั้นตอนการรักษาพยาบาล มีหลากหลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้คนไข้รับประทานยา หรือฉีดตัวยาเข้าสู่เส้นเลือด ยาทาภายนอก และหมายรวมถึงขั้นตอนการรักษาอื่น ๆ ทุกอย่างที่ผ่านการวินิจฉัยมาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างถี่ถ้วนแล้ว

3.การส่งเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ปลูกจิตสำนึกในการรู้จักดูแลรักษา และรับผิดชอบตัวเอง อาจเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรู้จักป้องกันสุขภาพในหลาย ๆ ประเด็นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้สามารถลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ลงได้ เพื่อให้คนที่สมควรต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่จำเป็นจริง ๆ สามารถเข้าถึงระบบบริการได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนั่นเอง

4.การฟื้นฟูสุขภาพ มักเป็นกระบวนการหลังจากที่ผ่านการเจ็บป่วย มักเกิดหลังจากได้มีการดำเนินการรักษาพยาบาลมาเรียบร้อยแล้ว จนเกือบที่จะเป็นปกติ เพียงแต่การฟื้นฟูสุขภาพจะเป็นการช่วยทำให้ร่างกายบริเวณที่เคยเจ็บป่วยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปกติ หรือเทียบเท่า ในระยะเวลาที่เร็วขึ้นกว่าการไม่มีกระบวนการฟื้นฟูใด ๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ดีนอกจากประชาชนคนไทยทั่วไปจำเป็นต้องใส่ใจ และรู้จักกับบริการสุขภาพกันอย่างละเอียดแล้ว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ ก็จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการ หรือมีการคิดค้นนโยบายที่ดีมากเพียงพอที่จะสามารถนำมาตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนคนไทย ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนในสังคม ให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เราทุกคนในสังคมมีสุขภาพดี เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

เครดิตภาพ: http://tiny.cc/ujvcmz