“สุขภาพ” แบ่งออกได้เป็นกี่มิติ ไปดูกัน

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “สุขภาพ” เอาไว้ว่า หมายความถึง สภาวะที่ร่างกาย และจิตใจมีความสมบูรณ์พร้อมมากเพียงพอที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยสุขภาพนั้น สามารถแบ่งออกได้หลากหลายมิติ ซึ่งหลัก ๆ แล้วก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ได้แก่…

Continue Reading →

ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการมีสุขภาพดี

ปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมานั้น สิ่งสำคัญของการมีชีวิตก็คือการที่ชีวิตมีความสุข แต่ความสุขก็ประกอบไปด้วยความสุขหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความสุขกาย ความสุขใจ ความไม่ทุกข์ร้อนใด ๆ ต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาท้าทายทดสอบในแต่ละช่วงชีวิต และการที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้น การมีสุขภาพร่างกายที่ดีก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันว่ามีผลเป็นอย่างมาก เพราะความเจ็บป่วยต่าง ๆ ในเรื่องของสุขภาพนำมาซึ่งปัญหาอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านความสัมพันธ์ ดังนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่า…

Continue Reading →